لیست نصب دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان کرمان

نام مرکز تحقیقاتی تعداد مسئول فنی شهر
 مرکز تحقیقات لیشمانیوز ۱ آقای بامروت کرمان
تعداد دستگاه نصب شده ۱