لیست نصب دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان آذربایجان شرقی

نام مراکز تحقیقاتی تعداد مسئول فنی شهر
مرکز کوهورت ۴ آقای حسینی تبریز
مرکز کوهورت ۳ آقای محمدی اسکو
مرکز تحقیقات ایمونولوژی دانشگاه تبریز ۹ آقای خاضع تبریز
تعداد دستگاه نصب شده ۱۶