لیست نصب داروخانه های تهران

نام داروخانه تعداد مسئول شهر
داروخانه بیمارستان میلاد ۹ آقای بابائی تهران
دارو خانه بیمارستان عرفان ۶ خانم دکتر مقدم تهران
داروخانه مرکز طبی کودکان ۲ خانم نیک نام تهران
داروخانه دکتر حمزوی ۱ دکتر حمزوی تهران
داروخانه دکتر حسینی ۱ اقای محمدی تهران
داروخانه تهران ۱ دکتر دهقوارخانی تهران
داروخانه دکتر چیت ساز ۱ خانم دکتر چیت ساز تهران
تعداد دستگاه نصب شده ۲۱