لیست نصب داروخانه های استان قم

نام داروخانه تعداد مسئول فنی شهر
داروخانه دکتر شیرزاد ۲ آقای نظری قم
تعداد دستگاه نصب شده ۲