لیست نصب داروخانه های استان خراسان رضوی

نام داروخانه تعداد مسئول فنی شهر
داروخانه دکتر حامدی ۱ خانم دکتر حامدی مشهد
داروخانه دکتر کسائیان ۱ خانم دکتر کسائیان مشهد
داروخانه دکتر سید زاده ۱ دکتر سید زاده مشهد
تعداد دستگاه نصب شده ۳