لیست نصب داروخانه های استان اصفهان

نام داروخانه تعداد مسئول فنی شهر
داروخانه دکتر فرید زادگان ۱ دکتر فریدزادگان اصفهان
تعداد دستگاه نصب شده ۱