لیست نصب داروخانه های استان آذربایجان شرقی

نام داروخانه تعداد مسئول فنی شهر
داروخانه تعاون ۸ آقای پهلوانی تبریز
داروخانه دکتر علوی ۳ آقای حسینی تبریز
داروخانه دانشکده داروسازی ۹ آقای محمد زاده تبریز
تعداد دستگاه نصب شده ۲۰