لیست نصب داروخانه های استان آذربایجان غربی

نام داروخانه تعداد مسئول فنی شهر
نام داروخانه تعداد مسئول فنی شهر
داروخانه دکتر عالی زاده ۱ دکتر عالی زاده ارومیه
تعداد دستگاه نصب شده ۱