لیست نصب آزمایشگاه های تهران

نام آزمایشگاه تعداد مسئول شهر
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی ۱۰ دکتر گروگان تهران
آزمایشگاه دانش ۳۹ دکتر جعفری تهران
آزمایشگاه مسعود ۲۵ خانم امینی تهران
آزمایشگاه بهار ۱۶ آقای تاج بخش تهران
آزمایشگاه آرمین ۱۵ آقای شاه محمدی تهران
آزمایشگاه رسالت ۱۳ آقای داورزنی تهران
آزمایشگاه آزادی ۱۲ آقای غلامی تهران
آزمایشگاه رصد ۱۲ دکتر فلاح تهران
آزمایشگاه ژنتیک پارسه ۱۱ آقای سمنانی تهران
آزمایشگاه ژنتیک دکتر زینعلی ۱۰ دکتر زینعلی تهران
آزمایشگاه پژوهشکده رویان ۹ دکتر سلمان یزدی تهران
آزمایشگاه فردا ۹ دکتر رضی تهران
آزمایشگاه امیرکبیر ۸ آقای جعفری تهران
آزمایشگاه پژوهش ۸ خ دکتر محمودی تهران
آزمایشگاه آرامش ۷ دکتر یعقوبی تهران
آزمایشگاه جشنواره ۷ آقای فرزانه فر تهران
آزمایشگاه چیذر ۷ دکتر علیزاده تهران
آزمایشگاه فروردین ۷ دکتر ونکی تهران
آزمایشگاه جردن ۷ دکتر سلامی تهران
آزمایشگاه بابک ۶ دکتر آقایی تهران
آزمایشگاه پارسیان ۵ آقای جاوید تهران
آزمایشگاه چهر ۵ خانم رحیمی تهران
آزمایشگاه نارمک(بی سیم) ۴ آقای حسین زاده تهران
آزمایشگاه سینا ۴ دکتر جهانبخت تهران
آزمایشگاه نور ۳ آقای مجیدی تهران
آزمایشگاه نگین اختیاریه ۳ خ دکتر صنعتی تهران
آزمایشگاه مهرین ۳ آقای خسرویانی تهران
آزمایشگاه نوین ۳ دکتر صولت تهران
آزمایشگاه جوانه ۳ خ دکتر رضایی تهران
آزمایشگاه سام ۳ آقای عارف نیا تهران
آزمایشگاه دکتر ویشکاهی ۳ دکتر ویشگاهی تهران
آزمایشگاه مدیکال ۳ آقای عمران تهران
آزمایشگاه دایانا ۲ خانم انصاری تهران
آزمایشگاه بیمارستان کسری ۲ خانم سلیمانیان تهران
آزمایشگاه کیفیت ۲ دکتر نوشین تهران
آزمایشگاه فراز ۲ دکتر کاشانی تهران
آزمایشگاه مرکز طبی کودکان ۵ خانم سلطانی تهران
آزمایشگاه اوستا ۲ دکتر رکابی تهران
آزمایشگاه ری ۲ آقای موسوی تهران
آزمایشگاه رفعت زند ۲ دکتر رفعت زند تهران
آزمایشگاه ارس ۲ دکتر احمدی تهران
آزمایشگاه اشراق ۲ دکتر مالکی تهران
آزمایشگاه بهراد ۲ دکتر یغمایی تهران
آزمایشگاه آلبرت ۲ دکتر احدی تهران
آزمایشگاه آفتاب ۴ دکتر هاشمیان تهران
آزمایشگاه پاتوبیولوژی فراز ۲ دکتر کاشانی تهران
آزمایشگاه زیبا شهر ۲ دکتر طالع تهران
آزمایشگاه سروش ۲ آقای هژبری تهران
آزمایشگاه دکتر تاجیک ۲ دکتر تاجیک تهران
آزمایشگاه بیمارستان فرمانیه ۲ آقای عباس زاده تهران
آزمایشگاه  بیمارستان آسیا ۲ آقای خیر اندیش تهران
آزمایشگاه دکتر فلاح ۲ دکتر فلاح تهران
آزمایشگاه شهر آرا ۲ دکتر فرهادی تهران
آزمایشگاه کیانشهر ۱ دکتر باغبانی تهران
آزمایشگاه نیلو ۱ دکترهدایتی تهران
آزمایشگاه نگین ونک ۱ دکتر امیدوار تهران
آزمایشگاه بیمارستان عرفان ۱ دکتر جواد زاده تهران
آزمایشگاه کیوان ۱ خانم زهره بندیان تهران
آزمایشگاه باقرشهر ۱ دکتر عبداللهی تهران
آزمایشگاه مرکزی ری ۱ دکتر نحاسی تهران
آزمایشگاه نیک ۱ دکتر شهنایی تهران
آزمایشگاه شهرستانی ۱ دکتر رحیمی تهران
آزمایشگاه شفق ۱ آقای خادم تهران
آزمایشگاه کیانشهر ۱ دکتر باغبانی تهران
آزمایشگاه ملت ۳ خانم فهیمی پیکان شهر
آزمایشگاه مهرگان ۱ دکتر وطن پور شهر قدس
آزمایشگاه دکتر قلی زاده ۴ دکتر قلی زاده ورامین
آزمایشگاه دکتر صولت ۲ دکتر صولت ورامین
آزمایشگاه دکتر نژاده ۱۰ دکتر نژاده پیشوا
آزمایشگاه اکبرآباد ۱ خانم دکتر ملکی نسیم شهر
آزمایشگاه آپادانا ۲ آقای شفیعیان قیام دشت
آزمایشگاه قیام دشت ۲ دکتر مالکی قیام دشت
آزمایشگاه باقر شهر ۱ آقای ساکی باقر شهر
آزمایشگاه دکتر جراح باشی ۲ دکتر جراح باشی رود هن
آزمایشگاه کار آفرین ۵ تهران
آزمایشگاه دکتر حکیم زاده ۳ تهران
تعداد دستگاه نصب شده ۳۷۹