لیست نصب آزمایشگاه های استان یزد

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه دانش ۲ آقای عسکری یزد
آزمایشگاه پارس ۲ آقای رازی یزد
آزمایشگاه کسری ۲ آقای موسوی زاده یزد
آزمایشگاه سینا ۱ دکتر آریا یزد
آزمایشگاه دکتر بوعلی ۱ دکتر هادی یزد
تعداد دستگاه نصب شده ۸