لیست نصب آزمایشگاه های استان گلستان

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه دکتر بلخی ۵ دکتر بلخی گرگان
آزمایشگاه مهر گرگان ۳ خانم دکتر کیا گرگان
آزمایشگاه فارابی ۲ دکتر ولی نژاد گرگان
آزمایشگاه دانش ۲ دکتر احمدی گرگان
آزمایشگاه دکتر علیزاده ۲ دکتر علیزاده گرگان
آزمایشگاه لاندا ۱ دکتر بهار لویی گرگان
آزمایشگاه دکتر حضرتی ۱ دکتر حضرتی گرگان
آزمایشگاه  سپهر ۱ دکتر سپهری گرگان
آزمایشگاه صدرا ۱ دکتر کعبی نجفی گرگان
آزمایشگاه دکتر جوشقانی ۱ دکتر جوشقانی گرگان
آزمایشگاه دکتر چپرلی ۲ دکتر چپرلی گنبد
آزمایشگاه دکتر پاشایی ۱ دکتر پاشایی گنبد
آزمایشگاه شفا ۱ آقای دلخواه گنبد
آزمایشگاه دکتر بهاری ۱ دکتر بهاری آزاد شهر
آزمایشگاه لقمان ۱ دکتر ولی نژاد آق قلا
آزمایشگاه رازی ۱ دکتر سپهری بندر ترکمن
آزمایشگاه قانون ۱ دکتر  کاشانی کلاله
تعداد دستگاه نصب شده ۲۷