لیست نصب آزمایشگاه های استان کهگیلویه و بویراحمد

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه دکتر یزدان پناه ۶ دکتر یزدان پناه یاسوج
تعداد دستگاه نصب شده ۶