لیست نصب آزمایشگاه های استان کرمان

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه سپهر ۸ دکتر قاضی زاده کرمان
 آزمایشگاه دکتر دبیری ۷ دکتر دبیری کرمان
آزمایشگاه دکتر یزدان پناه ۳ دکتر یزدانپناه کرمان
آزمایشگاه قائم ۲ دکتر صالحی کرمان
آزمایشگاه دکتر کیهانی ۲ دکتر کیهانی سیرجان
آزمایشگاه دکتر دهستانی ۲ دکتر دهستانی سیرجان
آزمایشگاه دکتر تاج آبادی ۱ دکتر تاج آبادی سیرجان
آزمایشگاه انقلاب ۱ دکتر رهنما رفسنجان
آزمایشگاه دکتر امامی ۱ خانم دکتر امامی شهر بابک
آزمایشگاه مهر ۱ خانم بم
آزمایشگاه مس سرچشمه ۱ آقای ناصح سرچشمه
آزمایشگاه دکتر انارکی ۱  دکتر انارکی انار
تعداد دستگاه نصب شده ۳۰