لیست نصب آزمایشگاه های استان کرمانشاه

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه بهار ۷ دکتر زارعی کرمانشاه
آزمایشگاه زاگرس ۴ دکتر دانایی فرد کرمانشاه
آزمایشگاه دکتر سمیعی ۳ دکتر سمیعی کرمانشاه
آزمایشگاه پارسیان ۳ دکتر آل یاسین کرمانشاه
آزمایشگاه رازی ۲ آقای محمدی کرمانشاه
آزمایشگاه پاستور ۲ دکتر یزدان پناه کرمانشاه
آزمایشگاه دانا ۲ دکتر رحمانی کرمانشاه
آزمایشگاه جابرابن حیان ۱ دکتر خرازی کرمانشاه
آزمایشگاه پارس ۱ دکتر ایزدی کرمانشاه
آزمایشگاه رازی ۱ دکتر رحیمی کرمانشاه
آزمایشگاه دکتر رسولی ۱ دکتر رسولی اسلام آباد
آزمایشگاه دکتر همتی ۳ دکتر همتی سنقر
آزمایشگاه مهر ۲ دکتر آتش زر صحنه
آزمایشگاه پاستور ۱ آقای بابایی جوانرود
تعداد دستگاه نصب شده ۳۳