لیست نصب آزمایشگاه های استان کردستان

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه دکتر حسینی نسب ۳ دکتر حسینی نسب سنندج
آزمایشگاه مهر ۱ دکتر استیفایی سنندج
آزمایشگاه پاستور ۱ خ دکتر محمود پور سنندج
آزمایشگاه دانش ۳ دکتر فخری سقز
آزمایشگاه دکتر معین ۴ دکتر معین سقز
تعداد دستگاه نصب شده ۱۲