لیست نصب آزمایشگاه های استان چهارمحال و بختیاری

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه پاستور ۵ خ دکتر هادی شهرکرد
آزمایشگاه کوثر ۲ دکتر پناهی بروجن
تعداد دستگاه نصب شده ۷