لیست نصب آزمایشگاه های استان همدان

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه دی ۴ دکتر حاجیلویی همدان
آزمایشگاه نور ۳ دکتر جمالیان همدان
آزمایشگاه سینا ۲ خ دکتر ابهری همدان
ازمایشگاه دانش ۲ دکتر قناد همدان
آزمایشگاه رازی ۱ دکتر هادیی همدان
آزمایشگاه ایران ۱ دکتر شیری همدان
آزمایشگاه پاستور ۱ دکتر بشیری همدان
آزمایشگاه امام حسین ۱ دکتر شمس همدان
آزمایشگاه دکتر یاری ۱ دکتر یاری کبودر آهنگ
آزمایشگاه دکتر فاضل ۵ دکتر فاضل ملایر
تعداد دستگاه نصب شده ۲۱