لیست نصب آزمایشگاه های استان هرمزگان

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه دکتر موسوی ۳ دکتر موسوی بندر عباس
آزمایشگاه دکتر سبحانی ۳ دکتر سبحانی بندر عباس
آزمایشگاه حکیمان ۱ دکتر خیاطیان بندر عباس
آزمایشگاه دکتر حسنی ۱ دکتر حسنی بندر عباس
تعداد دستگاه نصب شده ۸