لیست نصب آزمایشگاه های استان مرکزی

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه پاستور ۵ دکتر اسفندیاری اراک
آزمایشگاه رفرانس ۱ دکتر قاضی سعیدی اراک
آزمایشگاه پاستور ۲ دکتر اسفندیاری شازند
آزمایشگاه پارس ۲ دکتر جلالی دلیجان
تعداد دستگاه نصب شده ۱۰