لیست نصب آزمایشگاه های استان مازندران

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه مرجع استان ۵ آقای علیزاده ساری
آزمایشکاه نوین ژنتیک ۴ آقای دکتر هاشمی ساری
آزمایشگاه مرکزی ۱ دکتر نقشوار ساری
آزمایشگاه سینا ۱ آقای خسروی ساری
آزمایشگاه دکتر حسن زاده ۴ دکتر حسن زاده بهشهر
آزمایشگاه سینا ۸ دکتر جغتایی بهشهر
آزمایشگاه دکتر رحیمی ۲ دکتر رحیمی بهشهر
آزمایشگاه دکتر احمدی ۲ دکتر احمدی بهشهر
آزمایشگاه دکتر حکیمی ۴  دکتر حکیمی آمل
آزمایشگاه دکتر شفایی ۵ دکتر شفایی آمل
آزمایشگاه پارس ۲ دکتر میر بها آمل
آزمایشگاه رازی ۱ دکتر قاسمی نژاد آمل
آزمایشگاه دکتر دهاقان ۱ دکتر دهاقان آمل
آذمایشگاه خانم دکتر مسعودی ۱ خانم دکتر مسعودی آمل
آزمایشگاه دکتر اخوان ۱ دکتر اخوان آمل
آزمایشگاه دکتر رودباری ۱ دکتر رودباری نکاء
آزمایشگاه بهار ۱ دکتر وحیدیان نکاء
آزمایشگاه دکتر راد ۵ دکتر  راد قائمشهر
آزمایشگاه دکتر طیبی ۳ دکتر طیبی قائمشهر
آزمایشگاه مازندران ۲ دکتر عمرانی قائم شهر
آزمایشگاه دکتر ایلاقی ۱ دکتر ایلاقی قائم شهر
آزمایشگاه دکتر کشوری ۱۰ دکتر کشوری چالوس
آزمایشگاه فرشاد ۶ آقای سعیدی چالوس
آزمایشگاه دقیق ۲ دکتر یگانه چالوس
آزمایشگاه رازی ۱۱ دکتر سلیمانی بابل
آزمایشگاه دانش ۱ دکتر صادق بابل
آزمایشگاه پارس ۱ دکتر ندیمی بابل
آزمایشگاه بابل کلینیک ۱ دکتر بیگی بابل
آزمایشگاه سینا ۱ دکتر شجاع فر بابلسر
آزمایشگاه بابلسر ۲ آقای منفرد بابلسر
آزمایشگاه دکتر فرزامیان ۱ دکتر فرزامیان فریدونکنار
تعداد دستگاه های نصب شده ۹۲