لیست نصب آزمایشگاه های استان لرستان

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
شبکه درمان تامین اجتماعی ۱۳ آقای کائبی خرم آباد
آزمایشگاه دانش ۶ آقای جعفری خرم آباد
آزمایشگاه پاستور ۳ دکتر میر معینی خرم آباد
آزمایشگاه دکتر شیرخانی ۲  دکتر شیرخانی خرم آباد
آزمایشگاه آریا ۲ خرم آباد
آزمایشگاه دکتر پارس ۲ دکتر نظام آبادی خرم آباد
آزمایشگاه دکتر ساکی نژاد ۲  دکتر ساکی نژاد خرم آباد
آزمایشگاه دکتر ورمرزیاری ۱ دکتر ورمرزیاری الیگودرز
آزمایشگاه دکتر فراهانی ۱ دکتر فراهانی درود
آزمایشگاه دکتر قیطاسوند ۱ دکتر قیطاسوند درود
آزمایشگاه دکتر رادفر ۳ ذکتر رادفر بروجرد
آزمایشگاه دکتر حسنی ۱ آقای نوروزیان بروجرد
آزتایشکاه دکتر علی یاری ۱ دکتر علی یاری بروجرد
آزمایشگاه پاستور ۴ دکتر دهاقین ازنا
آزمایشگاه دکتر علاقه مندان ۲ دکتر علاقه مندان کوهدشت
تعداد دستگاه نصب شده ۴۴