لیست نصب آزمایشگاه های استان قم

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه بوعلی ۱۶ آقای هندیانی قم
آزمایشگاه قرآن و عترت ۲ خانم پاکنژاد قم
آزمایشگاه ایران ۲ خانم دکتر رضایی قم
آزمایشگاه رازی ۱ آقای دکتر موسوی نسب قم
آزمایشگاه رفرانس قم ۱ آقای شمایی قم
آزمایشگاه دانش ۱ خانم رضایی قم
آزمایشگاه کیمیا ۱ دکتر اشتری قم
آزمایشگاه بهبود ۱ خانم دکتر باقری قم
آزمایشگاه دکتر مصدق ۱ دکتر مصدق قم
آزمایشگاه امین ۱ دکتر زندیه قم
آزمایشگاه دانش ۱ دکتر رحیمی قم
تعداد دستگاه نصب شده ۲۸