لیست نصب آزمایشگاه های استان قزوین

نام آزمایشگاه تعداد مسئول شهر
آزمایشگاه رازی ۴ دکتر عقیلی قزوین
آزمایشگاه بهار ۱ خانم دکتر حاج منوچهری قزوین
آزمایشگاه پارس ۱ دکتر کریمی قزوین
تعداد دستگاه های نصب شده ۶