لیست نصب آزمایشگاه های استان فارس

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه دکتر سعادتی ۱۵ خانم دکتر سعادتی شیراز
آزمایشگاه بیان زن پارس ۷ آقای آقای رضاییان شیراز
آزمایشگاه اردیبهشت ۵ دکتر شوشتری زاده شیراز
آزمایشگاه دکتر دانشبد ۵ آقای پیمانی شیراز
آزمایشگاه اکسیژن ۵ دکتر مهر زاده شیراز
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی ۳ خ دکتر پاک باز شیراز
آزمایشگاه نشاط ۱ دکتر نشاط شیراز
آزمایشگاه دکتر ذکری ۲ دکتر ذکری شیراز
آزمایشگاه دکتر پیشوا ۱ دکتر پیشوا شیراز
آزمایشگاه دکتر ملایی ۱ دکتر ملایی شیراز
آزمایشگاه نور ۲ دکتر معتمدی شیراز
آزمایشگاه  دکتر دهقان ۱ دکتر دهقان شیراز
آزمایشگاه دکتر فرخ نیا ۳ دکتر فرخ نیا جهرم
آزمایشگاه دکتر زارع ۳ دکتر زارع جهرم
آزمایشگاه دی ۳ دکتر مومنی لار
آزمایشگاه ارسطو ۳ دکتر صالح زاده فسا
آزمایشگاه دکتر محبی ۲ دکتر محبی فسا
آزمایشگاه دکتر خورشید ۲ دکتر خورشید فسا
آزمایشگاه دکتر صدر ۱ دکتر صدر آباده
تعداد دستگاه نصب شده ۶۵