لیست نصب آزمایشگاه های استان سیستان و بلوچستان

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه دکتر احمدی ۳ دکتر احمدی زابل
آزمایشگاه سینا ۲ دکتر محمد زاده زاهدان
آزمایشگاه مهران ۱ آقای جهانی زاهدان
آزمایشگاه تمدن ۱ آقای تمدن زاهدان
آزمایشگاه  پاستور ۴ آقای واضعه ایرانشهر
تعداد دستگاه نصب شده ۱۱