لیست نصب آزمایشگاه های استان سمنان

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه ابن سینا ۱ دکتر فضل الهی گرمسار
تعداد دستگاه نصب شده ۱