لیست نصب آزمایشگاه های استان خوزستان

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه دکتر جلالی ۱۱ آقای سهیلی اهواز
آزمایشگاه پاستور کیان پارس ۱۱ خانم شینی اهواز
آزمایشگاه پاستور ۴ دکتر مرادزادگان اهواز
آزمایشگاه ایران زمین ۳ آقای رشدی زاده اهواز
آزمایشگاه نور ۳ دکتر یزدی زاده اهواز
آزمایشگاه نرگس ۳ آقای خراط اهواز
آزمایشگاه رفرانس ۲ آقای خراط اهواز
آزمایشگاه رفرانس سل ۱ آقای خراط اهواز
آزمایشگاه ۲ آقای خراط اهواز
آزمایشگاه دکتر محمدپور ۲ دکتر محمدپور اهواز
آزمایشگاه دکتر مفاخر ۱ دکتر مفاخر اهواز
آزمایشگاه شفاء ۱ آقای رعیتی اهواز
آزمایشگاه توحیدی ۱ آقای رعیتی اهواز
آزمایشگاه دکتر فرخ نیا ۱ آقای رعیتی اهواز
آزمایشگاه پارس ۱ دکتر جزایری اهواز
آزمایشگاه دکتر صحتی ۲ دکترصحتی آبادان
آزمایشگاه پاستور ۱ دکتر کنار کوهی آبادان
آزمایشگاه رازی ۱ دکتر نوید آبادان
آزمایشگاه سلامت ۳ دکتر جلالی شوشتر
آزمایشگاه دکتر لبیب زاده ۲ دکتر لبیب زاده شوشتر
آزمایشگاه دکتر حیدری ۱ آقای رادفر گتوند
آزمایشگاه دکتر عبیداوی ۲ دکتر عبیداوی سوسنگرد
آزمایشگاه مهر ۳ خ دکتر صرمدی مسجدسلیمان
آزمایشگاه پارس ۲ دکتر قمچیلی مسجدسلیمان
آزمایشگاه دکتر طهماسبی ۱ دکتر طهماسبی ماهشهر
آزمایشگاه دکتر موسوی ۱ دکتر موسوی ماهشهر
آزمایشگاه سلامت ۲ دکتر موزونی اندیمشک
آزمایشگاه رازی ۱ دکتر آقامیری اندیمشک
آزمایشگاه دکتر مجدی نسب ۱ دکترمجدی نسب اندیمشک
آزمایشگاه نشاط ۴ دکترمجدی نسب دزفول
آزمایشگاه شفا ۲ دکتر شوشی زاده دزفول
آزمایشگاه دکتر شفیعی نیا ۲ دکتر شفیعی نیا دزفول
آزمایشگاه پاستور ۴ دکتر شوشی زاده شوش
آزمایشگاه دکتر آراسته ۴ دکتر آراسته ایذه
آزمایشگاه دکتر حسامیان ۱ دکتر حسامیان ایذه
آزمایشگاه دکتر باقر ۱ دکتر باقر رامهرمز
آزمایشگاه کوهورت ۱ آقای هریزی هویزه
آزمایشگاه دکتر صدریان ۱ دکترصدریان امیدیه
تعداد دستگاه نصب شده ۹۰