لیست نصب آزمایشگاه های استان خراسان رضوی

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه پارسیان ۱۲ دکتر عطایی مشهد
آزمایشگاه مشهد ۸ دکتر موید مشهد
آزمایشگاه دکتر موید ۶ دکتر موید مشهد
آزمایشگاه ابن سینا ۵ دکتر مکرم مشهد
آزمایشگاه پارس ۴ دکتر روشنی مشهد
آزمایشگاه دکتر بردبار ۳ دکتر بردبار مشهد
آزمایشگاه دکتر اجتهادی ۲ دکتر اجتهادی مشهد
آزمایشگاه رازی ۲ آقای طالب زاده مشهد
آرمایشگاه دکتر هاشمیان ۲ دکتر هاشمیان مشهد
آزمایشگاه ابوریحان ۲ دکتر حریری مشهد
آزمایشگاه پژوهش ۲ دکتر طیبی مشهد
آزمایشگاه کاوش ۲ خ دکتر مشهد
آزمایشگاه دکتر سزاوار ۲ دکتر سزاوار مشهد
آزمایشگاه پانیز ۱ دکتر سزاوار مشهد
آزمایشگاه دکتر عبدی نژاد ۱  دکتر عبدی نژاد مشهد
آزمایشگاه نورالمهدی ۱ دکتر فتحی مشهد
آزمایشگاه فردوس ۱ آقای طالب زاده مشهد
آزمایشگاه دکتر هوشیار ۱ دکتر هوشیار مشهد
آزمایشگاه دکتر طاهری ۱ دکتر هدایت نیا مشهد
آزمایشگاه بهار دانش ۱ دکتر هدایت نیا مشهد
آزمایشگاه دکتر هدایت نیا ۱ دکتر هدایت نیا مشهد
آزمایشگاه فارابی ۱ خ دکتر محتشمی مشهد
آزمایشگاه ارشیا ۱ دکتر مافی نژاد مشهد
آزمایشگاه  میلاد ۱ دکتر موسوی مشهد
آرمایشگاه ایران ۱ دکتر شاهید مشهد
آزمایشگاه باقرالعلوم ۱ دکتر امیری مشهد
آزمایشگاه بهار ۱ خانم دکتر هیراد فر مشهد
آزمایشگاه خانم دکتر علمداری ۱ خانم دکتر علمداری مشهد
آزمایشگاه دکتر اسکویی ۱  دکتر اسکویی مشهد
آزمایشگاه دکتر اسکویی ۲  دکتر اسکویی تربت جام
آزمایشگاه المهدی ۱ دکتر توسیان تربت جام
آزمایشگاه دکتر قایمی ۱ دکتر قایمی تربت جام
کلنیک ویژه ۱ دکتر قنایی سبزوار
آزمایشگاه دکتر موسوی نژاد ۱ دکتر موسوی نژاد کاشمر
آزمایشگاه خانم دکتر یونسی ۱ خانم دکتریونسی نیشابور
آزمایشگاه دکتر صادقیان ۲ دکتر صادقیان فردوس
آزمایشگاه دکتر جاقوری ۲ دکتر جاقوری اسفراین
تعداد دستگاه نصب شده ۸۴