لیست نصب آزمایشگاه های استان بوشهر

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه پاستور ۳ دکتر قرصلی برازجان
آزمایشگاه دکتر صفری ۲ دکتر صفری کنگان
تعداد دستگاه نصب شده ۵