لیست نصب آزمایشگاه های استان ایلام

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه دکتر صبور ۴ دکتر صبور ایلام
آزمایشگاه دانش ۲ خانم جمشید زاده ایلام
آزمایشگاه خورشید ۲ خانم قیطاسی ایلام
تعداد دستگاه نصب شده ۸