لیست نصب آزمایشگاه های استان البرز

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه امین ۴ آقای مفاخری کرج
آزمایشگاه کیمیا ۳ آقای بختیاری کرج
آزمایشگاه سپهر ۳ دکتر باغبانی پور کرج
آزمایشگاه کاوش ۱ دکتر کاظمی کرج
آزمایشگاه مرکزی ۳ خانم دکتر میرپنجی کرج
آزمایشگاه پویش ۲ آقای اسفندیاری کرج
آزمایشگاه کاشف ۱ دکتر جعفر زادگان کرج
آزمایشگاه فردیس ۵ آقای شریف فردیس
آزمایشگاه کوروش ۱ خ جلالی مهر شهر
آزمایشگاه ماهدشت ۳ خ دکتر سید آقا عبدلله ماهدشت
آزمایشگاه اندیشه ۱ خ دکتر فاضل نظر آباد
آزمایشگاه مهر ۵ دکتر سلیمانی هشتگرد
آزمایشگاه کوثر ۲ دکتر عارفی هشتگرد
آزمایشگاه البرز ۱ دکتر شریف هشتگرد
جمع ۳۶