لیست نصب آزمایشگاه های استان اصفهان

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه مهدیه ۱۰ آقای شمس اصفهان
آزمایشگاه دکتر برادران ۸ خانم دکتر برادران اصفهان
آزمایشگاه ابن سینا ۶ مهندس حاجی زاده اصفهان
آزمایشگاه صحت ۳ خانم دارابی اصفهان
آزمایشگاه صدرا ۳ دکتر الماسی اصفهان
آزمایشگاه آریا ۲ دکتر موید نیا اصفهان
آزمایشگاه ژنوم ۲ آقای ایزدی تباه اصفهان
آزمایشگاه کیمیا ۲ آقای حسینی اصفهان
آزمایشگاه دارالشفا فاطمیه ۱ آقای ربیعی اصفهان
آزمایشگاه دکتر بصیر ۱ خ بصیر اصفهان
آزمایشگاه رسالت ۱ دکتر جوانمردی اصفهان
آزمایشگاه امام رضا ۱ دکتر مهرابی اصفهان
آزمایشگاه مدرس ۱ دکتر مدرس اصفهان
آزمایشگاه دکتر بزرگی ۱ دکتر بزرگی اصفهان
آزمایشگاه سادات ۱ دکتر طباطبایی اصفهان
آزمایشگاه دانش ۱ دکتر صبوری اصفهان
آزمایشگاه آروین ۱ دکتر فریدون مبارکه
آزمایشگاه امداد ۱ خانم دکتر زرکوب مبارکه
آزمایشگاه سینا ۱ خانم دکتر رضایی مبارکه
آزمایشگاه مهر یاوری ۳ دکتر یاوری فولاد شهر
آزمایشگاه سینا ۲ دکتر آقا جانی فولاد شهر
آزمایشگاه خاتم الانبیا ۱ خ دکتر سجادی نجف آباد
آزمایشگاه ابن سینا ۱ دکتر ترکاشوند نجف آباد
آزمایشگاه الزهراء(بی سیم) ۴ دکتر رحمانی خمینی شهر
آزمایشگاه شفا ۲ دکتر حدادی خمینی شهر
آزمایشگاه خاتم الانبیاء ۱ دکتر رستم شیرازی خمینی شهر
آزمایشگاه فارابی ۱ دکتر حسین خانی خمینی شهر
مرکز بهداشت بخش واکسن لنجان ۱ آقای نیازی زرین شهر
آزمایشگاه سینا ۱ خ دکتر یراقی زرین شهر
آزمایشگاه پویش ۱ آقای رحیمی فریدونشهر
آزمایشگاه شفا ۳ دکتر مسعودی منش شهرضا
آزمایشکاه فردوسی ۳ آقای حسینی شاهین شهر
تعداد دستگاه نصب شده ۷۲