لیست نصب آزمایشگاه های استان اردبیل

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه فارابی ۶ آقای ابراهیمی مقدم اردبیل
آزمایشگاه دانش نوین ۱ دکتر فضل الهی اردبیل
آزمایشگاه پلاسما ۱ دکتر خلیلی اردبیل
آزمایشگاه دکتر شیدایی ۱ دکتر شیدایی اردبیل
آزمایشگاه مهر ۱ دکتر میکائیلی اردبیل
تعداد دستگاه نصب شده ۱۰