لیست نصب آزمایشگاه های استان آذربایجان شرقی

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه دانش ۱ ۶ دکتر ابراهیم پور تبریز
آزمایشگاه دانش۲ ۲ دکتر ابراهیم پور تبریز
آزمایشگاه نمونه ۶ آقای تبریزی تبریز
آزمایشگاه دی ۶ خانم دکتر نیکوش تبریز
آزمایشگاه آنزیم ۳ دکتر نیلی تبریز
آزمایشگاه مرکزی ۲ دکتر نجاری تبریز
آزمایشگاه برتر ۲ آقای دکتر باوند تبریز
آزمایشگاه پارسیان ۲ دکتر رئوفی تبریز
آزمایشگاه دکتر اسماعیل زاده ۲ دکتر اسماعیل زاده تبریز
آزمایشگاه دکتر مظفری ۱ دکتر مظفری تبریز
آزمایشگاه آراد ۱ خ دکتر رضازاده تبریز
آزمایشگاه آسیا ۱ دکتر افتخاری تبریز
آزمایشگاه طوس ۱ دکتر محمدی تبریز
آزمایشگاه دکتر هوشیارآذر ۱ دکتر هوشیارآذر تبریز
آزمایشگاه گلگشت ۱ دکتر نجفی تبریز
آزمایشگاه دکتر نجفی ۱ دکتر نجفی تبریز
آزمایشگاه هلال احمر ۱ دکتر شبستر تبریز
آزمایشگاه مهر ۱ دکتر قاسمی تبریز
آزمایشگاه رویان ۱ دکتر امینی تبریز
آزمایشگاه پلاسما ۱ خانم دکتر امامی تبریز
آزملیشگاه آفتاب ۱ خ دکتر ایمانی تبریز
آزمایشگاه پاستور ۱ خانم دکتر شیرزادی مراغه
آزمایشگاه دکتر رادمنش ۲ دکتر رادمنش مراغه
آزمایشگاه سینا ۲ دکتر رحیمی میانه
آزمایشگاه پاستور ۱ آقای دانیالی میانه
آزمایشگاه دانش ۱ دکتر زمانی میانه
آزمایشگاه جابرابن حیان ۱  دکتر کرمانی سراب
آزمایشگاه مهر ۱ خانم دکتر یگانه بناب
آزمایشگاه کوهورت آذر ۲ آقای عقیل زاده خامنه
آزمایشگاه شبستر ۱ آقای نوروزی شبستر
آزمایشگاه دکتر عرشی ۱ دکتر عرشی شبستر
آزمایشگاه بهار ۱ خ دکتر خضری بستان آباد
آزمایشگاه دانش ۳ ۱ آقای ترابی جلفا
آزمایشگاه خانم دکتر نظیری ۱ خ دکتر نظیری هادی شهر
آزمایشگاه شفا ۲ دکتر قهرمانی مرند
آزمایشگاه دکتر رئوفی ۲ دکتر رئوفی اهر
آزمایشگاه شفا ۱ دکتر محمودیان اهر
آزمایشگاه آذر ۱ آقای علیپور اهر
آزمایشگاه دماوند ۲ دکتر امینی ایلخچی لر
آزمایشگاه سینا ۱ دکتر فتح ا… زاده عجب شیر
آزمایشگاه دکتر نوریان ۱ دکتر نوریان مشکین شهر
آزمایشگاه دکتر منتظم ۱  دکتر منتظم ملکان
تعداد دستگاه های نصب شده ۷۰