لیست نصب آزمایشگاه های استان آذربایجان غربی

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه دکتر قوام ۴ دکتر قوام ارومیه
آزمایشگاه آریان ۱ دکتر کمالی ارومیه
آزمایشگاه رویان ۲ دکتر ابراهیم پور آذر ارومیه
آزمایشگاه دکتر میلانی ۲ دکتر میلانی ارومیه
آزمایشگاه دکتر اسمائیل زاده ۲ اسمائیل زاده ارومیه
آزمایشگاه پاستور ۱ آقای احمدی ارومیه
آزمایشگاه دکتر ملک کندی ۲ دکتر ملک کندی نقده
آزمایشگاه دکتر غلامی ۱ دکتر غلامی نقده
آزمایشگاه دکتر نوری ۳ دکتر نوری مهاباد
آزمایشگاه دکتر ژیان ۲ دکتر ژیان مهاباد
آزمایشگاه شفا ۵ دکتر بهرامی آذر بوکان
آزمایشگاه دکتر امینی ۳ دکتر امینی بوکان
آزمایشگاه دکتر مولوی ۲ دکتر مولوی بوکان
آزمایشگاه دکتر کلانتری ۲ دکتر کلانتری میاندو آب
آزمایشگاه سینا ۱ آقای زیرک پور میاندوآب
آزمایشگاه دکتر زریاب ۱ دکتر زریاب خوی
آزمایشگاه دانش ۱ دکتر اویسی خوی
آزمایشگاه دکتر حسن زاده ۱ دکتر حسن زاده سلماس
آزمایشگاه شفا ۲ دکتر اکبر زاده ماکو
تعداد دستگاه نصب شده ۳۹