لیست نصب آزمایشگاه های استان گیلان

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه رازی ۱۴ خانم نصرالهی رشت
آزمایشگاه دکتر افراه ۳ دکتر افراه رشت
آرمایشگاه دکتر آشتیانی ۱ دکتر آشتیانی رشت
آزمایشگاه دی ۲ خ دکتر یدک رشت
آزمایشگاه صنعت نفت ۱ آقای مراد پور رشت
آزمایشگاه دکتر زهرابی ۱ دکتر زهرابی رشت
آزمایشگاه دکتر فدایی ۳ دکتر فدایی رشت
آزمایشگاه رازی ۱ خانم دکتر اسدی لاهیجان
آزمایشگاه پارس ۴ آقای شوشتری لاهیجان
آزمایشگاه مهر ۱ دکتر موحد لاهیجان
آزمایشگاه اکسیر ۱ دکتر اصفهانی لاهیجان
آزمایشگاه دکتر امیدواری ۲ خانم دکتر امیدواری بندرانزلی
آزمایشگاه دکتر ابریشمی ۱ دکتر ابریشمی بندرانزلی
آزمایشگاه دکتر عسکری ۱ آقای اخوت بندرانزلی
آزمایشگاه دکتر جفرودی ۱ دکتر جفرودی بندرانزلی
آزمایشگاه دانش ۱ دکتر دانش طلب رودسر
آزمایشگاه دکتر پوریوسف ۳ آقای رضایی آستارا
آزمایشگاه دکتر احمدی ۳ دکتر احمدی آستارا
آزمایشگاه دکتر آقایی ۳ خانم دکتر آقایی تالش
آزمایشگاه دکتر افشاری ۲ دکتر افشاری تالش
آزمایشگاه دکتر هاشمی ۱ دکتر هاشمی تالش
تعداد دستگاه نصب شده ۵۰