لیست نصب مراکز درمانی استان گیلان

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
بیمارستان رازی ۷ خ دکتر جوکار رشت
بیمارستان پارس ۸ آقای امام دوست رشت
بیمارستان گلسار ۳ آقای مراد پور رشت
بیمارستان قائم ۴ خانم صادقی رشت
بیمارستان آریا ۱ آقای دیدار رشت
بیمارستان بهشتی ۱ دکتر ابریشمی بندرانزلی
تعداد دستگاه نصب شده ۲۴