لیست نصب مراکز درمانی استان زنجان

نام مرکز درمانی تعداد مسئول فنی شهر
بیمارستان آیت الله موسوی ۱۵ آقای شهبازی زنجان
هلال احمر ۱ آقای میر صادقی زنجان
بیمارستان طارم ۵ آقای روحی طارم
بیمارستان امدادی ۱ آقای حسین خانی ابهر
تعداد دستگاه نصب شده ۲۲