لیست نصب سردخانه های تهران

نام سردخانه تعداد مسئول شهر
سردخانه آروین سلامت ۱ آقای بغدادی تهران
سردخانه نهاجا ۱ آقای مجتبی پور تهران
سردخانه پارسیان اکسیر آریا ۱ آقای صبوری تهران
سردخانه شرکت مپنا ۱ آقای طالکوئی تهران
تعداد دستگاه نصب شده ۴