لیست نصب سردخانه های استان مازندران

نام سردخانه تعداد مسئول فنی شهر
سردخانه سپاه ۱ آقای بابائیان بابلسر
تعداد دستگاه های نصب شده ۱