لیست آزمایشگاه های استان زنجان

نام آزمایشگاه تعداد مسئول فنی شهر
آزمایشگاه بهار ۸ دکتر میر اقدمی زنجان
آزمایشگاه بوعلی ۶ دکتر کلانتری زنجان
آزمایشگاه نور ۱ دکتر اسماعیل زاده زنجان
تعداد دستگاه نصب شده ۱۵