شرایط کشنده برای مرغ

عدم مدیریت دما و رطوبت استاندارد در مرغداری میتواند باعث به زیان های فراونی و حتی گاهی تلف شدن طیور گردد.
تلفن تماس ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷