دیتالاگر ثبت دما در سردخانه کیوی

دستگاه ثبت دما و رطوبت برای سردخانه میوه – شرایط قرنطینه کیوی. تصویر میوه کیوی برای صادرات