دما و رطوبت گالری

دستگاه ثبت دما و رطوبت دیتالاگر گالری ، موزه و اماکن فرهنگی تاریخی
کار گالری و موزه حفظ آثارهنری، و محافظت از میراث فرهنگی و تاریخی ذی قیمت است. بنابراین ضروری است که موزه¬ها بهترین شرایط را برای محافظت از آثار هنری، و جاودانه کردن فعالیتهای هنری و خالقین آن¬ها داشته باشند.
دستگاه ثبت دما و رطوبت دارستان صنعت
تلفن تماس ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷