دما و رطوبت بانک خون

دما و رطوبت یخچال بانک خون
بانک خون برای نگهداری خون و فرآورده های خونی می باشد.
تجهیزات بانک خون
بانک خون دارای تجهیزات متعددی که از جمله این تجهیزات میتوان به
یخچال
فریزر
بن ماری
شیکر
اشاره نمود. میزان دما و رطوبت این دستگاه ها باید بطور همیشگی مورد رصد و پایش قرار گیرند.
۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷