دما و رطوبت انبار خرما

پایش دما و رطوبت در انبارداری خرما
با استفاده از سیستم مانیتورینگ دارستان ، با آسودگی خاطر در هر مکان و زمانی می توانید وضعیت دما و رطوبت انبار خود را بررسی نماید ، و درصورت خروج از محدوده تعیین شده پیامک هشدار دریافت نمایید .
تلفن ۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱