دما در آزمایشگاه بتن

دمای آزمایشگاه بتن
ترومتر ثبت دمای آزمایشگاه بتن ساخت شرکت دارستان صنعت. دستگاهی جهت ثبت دمای آزمایشگاه بتن و حوضچه ی نمونه بتن است.