درخواست تعمیرات

مشتری محترم قبل از ارسال دستگاه  به شرکت لازم است برگه زیر  کامل شود و همراه با دستگاه تعمیری به شرکت ارسال گردد. پس با کلیک بر روی برگه زیر آن را پرینت گرفته و تمام بخشهای مربوط به مشتری را کامل بفرمایید.