خودروی حمل دارو

ثبات دمای
دیتالاگر دما و رطوبت ویژه خودروهای حمل دارو
تجهیزات و ماشین های مورد استفاده برای اجراء عملیات توزیع، انبار نمودن یا حمل ونقل محصولات دارویی باید مناسب باشند و هیچ گونه اثرات منفی روی پایداری و صحت بسته بندی‌ها از یک سو و از سوی دیگر روی کیفیت محصولات نگذارد.