ترمومتر و رطوبت سنج انبار دارو

پایش شرایط استاندارد دما و رطوبت انبار دارو
کلیه انبارهای دارویی باید دارای رطوبت‌سنج و میزان‌الحراره بوده و درجه حرارت و رطوبت کنترل و ثبت شود .
۰۹۱۲۷۰۱۷۹۰۱ ۰۲۱۶۶۵۹۲۵۷۷